Chuyên ngành đào tạo

13 tháng 02, 2017

Chuyên ngành đào tạo:

- Cao đẳng chính quy ngành Chăn nuôi

- Cao đẳng chính quy ngành Lâm nghiệp

- Đại học chính quy ngành Nông học 

Giới thiệu về Khoa

25 tháng 07, 2016

Giới thiệu chung:

Khoa Nông nghiệp được thành lập cùng lúc với Trường Đại học Phú Yên theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp, sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Phú Yên. Nếu tính từ ngày thành lập Trường Trung cấp Nông nghiệp Phú Khánh năm 1976 thì đến nay Khoa Nông nghiệp đã hơn 40 tuổi đời.

Khoa Nông nghiệp là đơn vị hành chính cơ sở của trường; là đơn vị chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

 

Chức năng, Nhiệm vụ

25 tháng 07, 2016

Chức năng, nhiệm vụ:

 - Đào tạo các ngành chăn nuôi, lâm nghiệp trình độ cao đẳng; liên kết các trường đại học khác đào tạo các ngành, các hệ thuộc khối ngành nông nghiệp.

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của trường đại học và xu thế phát triển của xã hội.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng cho các ngành đào tạo do khoa quản lý.

- Tham gia đào tạo nghề cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

- Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

Chuyên ngành đào tạo:

- Cao đẳng chính quy ngành Chăn nuôi

- Cao đẳng chính quy ngành Lâm nghiệp

- Đại học chính quy ngành Nông học 

Top